Taiko no Tatsujin Wii

Taiko no Tatsujin Wii lançado no Japão

Lançamento Europeu continua uma incógnita.

Taiko no Tatsujin Wii

Primeiras imagens.